les cyclistes gonfles à bloc
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
-50%
Le deal à ne pas rater :
WiMiUS S27 – Mini projecteur portable rotatif à 270° Full HD 9000 ...
69.99 € 139.99 €
Voir le deal

2017-11-14 Action 1a Jeunes Montois, trop paresseux pour rouler à vélo?

Aller en bas

2017-11-14 Action 1a Jeunes Montois, trop paresseux pour rouler à vélo? Empty 2017-11-14 Action 1a Jeunes Montois, trop paresseux pour rouler à vélo?

Message  Admin Mer 24 Jan 2018, 13:25

Geachte,
Madame, Monsieur,
 
Als herinnering aan de actie die 14 november om 7.30 uur in Bergen zal worden uitgevoerd door de Cyclistes montois gonflés à bloc, vindt u in bijlage het tweetalige document dat dinsdag aan de automobilisten zal worden overhandigd. Het roept hen in het bijzonder op om (in beide landstalen) te schrijven aan de heer Di Rupo, burgemeester van Bergen, en aan zijn schepenen, om hen te vragen een beleid te voeren dat de scholieren uit Bergen eindelijk de mogelijkheid biedt om naar school te fietsen, zoals jongeren in Vlaanderen, Nederland en vele andere landen kunnen doen.
 
En guise de rappel de l'action qui sera menée à Mons ce 14 novembre à 7 h 30  à  Mons par les Cyclistes montois gonflés à bloc, je vous prie de trouver le document bilingue qui sera remis aux automobilistes ce mardi. Il appelle notamment ceux-ci à écrire (dans les deux langues nationales) à Monsieur Di Rupo, bourgmestre de Mons, et à ses échevins pour qu'ils mettent en oeuvre une politique qui permette enfin aux écoliers montois de se rendre à l'école à vélo, comme peuvent le faire les jeunes en Flandre, aux Pays-Bas et dans bien d''autres pays.
 
Hoogachtend

Bien à vous


Dernière édition par Admin le Mer 24 Jan 2018, 18:37, édité 4 fois

Admin
Admin

Messages : 122
Date d'inscription : 24/01/2018

https://lescyclistesgonfles.forumactif.com

Revenir en haut Aller en bas

2017-11-14 Action 1a Jeunes Montois, trop paresseux pour rouler à vélo? Empty Communiqué de presse

Message  Admin Mer 24 Jan 2018, 13:26

Le communiqué de presse en format Word : https://goo.gl/s5ex5v


Communiqué de presse/Persbericht
Cyclistes montois gonflés à bloc pour passer à l'action
Vendredi 10 novembre 2017, Mons/ Vrijdag 10 november 2017, Bergen
 
Jongeren uit Bergen, te lui om te fietsen ?
Jeunes Montois, trop paresseux pour rouler à vélo?

C'est avec cette question résolument provocatrice que les "Cyclistes montois gonflés à bloc pour passer à l'action" entament leur première action pétulante, tonitruante et bilingue! Cette question, c'est en effet en français et en néerlandais, qu'ils la poseront ce mardi 14 novembre à leurs compatriotes. Le matin, aux automobilistes lors d'un happening à l'une des entrées encombrées de la ville. Le soir, à l'occasion d'une interpellation au conseil communal de la Ville de Mons. Leur objectif: l'égalité entre les jeunes Montois et les jeunes Flamands en matière de mobilité!
Met deze resoluut provocerende vraag beginnen de "Cyclistes montois gonflés à bloc pour passer à l'action" hun eerste verbluffende, dromerige en tweetalige actie! Deze vraag zullen ze op dinsdag 14 november in het Frans en het Nederlands stellen aan hun stadgenoten. In de ochtend, aan automobilisten tijdens een happening bij een van de drukke ingangen van de stad en 's avonds, ter gelegenheid van een interpellatie bij de gemeenteraad van de stad Bergen. Hun doel: gelijkheid tussen Waalse en Vlaamse jongeren op het vlak van mobiliteit!
 
La réponse à la question est NON, bien entendu! Les jeunes Montois seraient heureux de pouvoir aller à l'école à vélo. Mais ce n'est pas ce que pensent les autorités montoises et wallonnes!
Het antwoord op de vraag is natuurlijk NEEN! De jongeren van Bergen zouden graag op de fiets naar school kunnen gaan. Maar dit is niet wat de overheden in Bergen en in Wallonië denken!
 
En effet, depuis 30 ans, elles ne font presque rien pour permettre aux enfants d'aller à l'école à vélo. Pourtant, Mons est confrontée à un problème strident d'embouteillages aux heures d'entrée et de sortie des écoles. Un problème qui disparaît presque complètement chaque fois que les écoliers sont en congé pour un jour ou plusieurs semaines. Les embouteillages sont donc essentiellement provoqués par des parents obligés de conduire leurs enfants à l'école en voiture.
De afgelopen 30 jaar hebben ze bijna niets gedaan om kinderen naar school te laten fietsen. Bergen wordt echter geconfronteerd met een hardnekkig probleem van files voor en na schooltijd. Dit probleem verdwijnt bijna volledig telkens wanneer schoolkinderen een dag of enkele weken op met vakantie zijn. Verkeersopstoppingen worden dus vooral veroorzaakt door ouders die hun kinderen met de auto naar school moeten brengen.
 
Il est temps que Mons ose regarder la vérité en face et voir ce qui se passe ailleurs: comment expliquer que dans certaines villes flamandes, mais aussi néerlandaises, danoises ou autrichiennes, plus de 50 % des élèves se rendent à l'école à bicyclette, alors que dans les écoles montoises, cette proportion est toujours inférieure à 1 %.
Het is tijd dat Bergen de waarheid onder ogen durft te zien en de moed heeft om te gaan kijken wat er elders gebeurt: hoe kunnen we uitleggen dat in sommige Vlaamse, maar ook Nederlandse, Deense of Oostenrijkse steden meer dan 50 procent van de leerlingen per fiets naar school gaan, terwijl dit percentage in de scholen van Bergen nog steeds minder dan 1 procent bedraagt?
 
Waarom zo weinig fietsers/Pourquoi si peu de cyclistes
Est-ce le climat? Non, il est souvent pire ailleurs! Est-ce le relief? Non, le dénivelé le plus important pour atteindre une école montoise est de 24 mètres! Est-ce la mentalité? Non, pourquoi un jeune Montois serait-il incapable d'évoluer?
Is het het klimaat? Nee, het is elders vaak slechter! Is het het reliëf? Nee, het grootste hoogteverschil om een school in Bergen te bereiken is 24 meter! Is dat de mentaliteit? Nee, waarom zou een jongere van Bergen niet in staat zijn om te evolueren?
 
Non, la vraie réponse est simple: les infrastructures routières mises à la disposition des jeunes cyclistes par la Ville de Mons et la Région wallonne sont tellement mauvaises et dangereuses que la plupart des parents montois préfèrent empêcher leurs enfants d'utiliser la bicyclette, même quand ils ont suivi la formation du brevet vélo. Les efforts réalisés par la Ville et la Région sont à ce point dérisoires, maladroits et incohérents qu'ils n'ont eu aucun effet notable.
Nee, het echte antwoord is eenvoudig: de wegeninfrastructuur die de stad Bergen en het Waals Gewest ter beschikking stellen van jonge fietsers is zo slecht en gevaarlijk dat de meeste ouders in Bergen er de voorkeur aan geven hun kinderen te beletten de fiets te gebruiken, zelfs als deze de fietsopleiding hebben afgerond. De inspanningen van de Stad en het Gewest zijn dermate beledigend, onhandig en onsamenhangend dat ze geen noemenswaardige impact hebben gehad.
 
Égalité entre jeunes Wallons et jeunes Flamands/Gelijkheid tussen jonge Walen en jonge Vlamingen
Les Cyclistes montois gonflés à bloc sont révoltés par cette situation. Ils veulent l'égalité des jeunes Wallons avec les jeunes Flamands, mais aussi avec les jeunes Néerlandais, Danois ou Autrichiens. Nous demandons que les écoliers montois aient eux aussi le droit d'utiliser leur vélo pour aller à l'école. C'est une question de justice, mais aussi de bon sens.
De "Cyclistes montois gonflés à bloc" zijn verontwaardigd over deze situatie. Zij willen dat jonge Walen gelijk zijn aan Vlaamse jongeren, maar ook aan Nederlandse, Deense en Oostenrijkse jongeren. We vragen dat ook in Bergen de schoolkinderen het recht hebben om naar school te fietsen. Het is een kwestie van rechtvaardigheid, maar ook van gezond verstand.
 
En effet, les problèmes d'embouteillages que connaît Mons actuellement risquent de s'empirer encore dans un avenir proche. Le Bureau du plan prévoit une nouvelle augmentation de 20 % du trafic d'ici 2030. À politique inchangée, elle sera encore plus sensible dans une ville dont la population devrait augmenter de 5 % dans les 15 ans à venir. Et qu'adviendrait-il si, comme on peut l'espérer, la moitié des 30 % de sans-emplois de Mons retrouvait du travail d’ici 2030 ?
De verkeerscongestieproblemen waarmee Bergen momenteel te kampen heeft, kunnen in de nabije toekomst zelfs nog erger worden. Bij ongewijzigd beleid verwacht het Planbureau tegen 2030 nog eens 20 procent meer verkeer. Die stijging zal nog gevoeliger zijn in een stad waarvan de bevolking de komende 15 jaar naar verwachting met 5% zal toenemen. En wat zou er gebeuren als de helft van de 30 procent werklozen van Bergen in 2030 werk zou vinden, zoals men mag hopen?
 
Contre la paresse intellectuelle/Tegen intellectuele luiheid
Les "Cyclistes montois gonflés à bloc pour passer à l'action" est un nouveau groupe de défense du vélo à Mons. Ses membres sont motivés avant tout par un immense ras-le-bol face à "l'auto-immobilité" dans laquelle leur ville s'enfonce chaque jour un peu plus. Ils en ont marre des mesurettes dérisoires pour le vélo, alors que la Ville de Mons et la Région wallonne ouvrent tout grand leur porte-monnaie pour l'automobile.
De "Cyclistes montois gonflés à bloc pour passer à l'action" is een nieuwe groep die de fiets in Bergen verdedigt. De leden hebben vooral genoeg van de "autoimmobiliteit" waarin hun stad elke dag iets meer wegzinkt. Ze zijn de belachelijke maatregelen voor de fiets beu, terwijl de stad Bergen en het Waals Gewest hun portemonnee breed openstellen voor de auto.  
 
Les interventions consisteront à mener des actions ludiques, spectaculaires et pétulantes pour interpeller les autorités et la population. Leurs objectifs sont de mettre en évidence l'absurdité des choix politiques actuels, qui ne cessent d'amplifier le tout-à-la-voiture, de changer les mentalités et de lutter contre le manque de sérieux et la paresse intellectuelle des autorités (et des citoyens) qui ne parviennent pas à s'imaginer à quel point le vélo peut aider à résoudre les problèmes de mobilité de Mons.
De interventies zullen bestaan uit het uitvoeren van speelse, spectaculaire en onstuimige acties om overheden en bevolking uit te dagen. Hun doel is de absurditeit van de huidige politieke keuzes te benadrukken, die voorrang aan de auto blijven geven, de mentaliteit te  veranderen en te strijden tegen het gebrek aan ernst en intellectuele luiheid van de autoriteiten (en burgers) die zich niet kunnen voorstellen hoezeerl fietsen kan bijdragen aan het oplossen van de mobiliteitsproblemen van Bergen.
 
Programme de la journée
Interpellation des automobilistes/Interpellatie aan de automobilisten
7 h 30 à 8 h 30       Rond-point de la porte du parc, avenue de l'université, à Mons
Les journalistes qui le souhaitent pourront réaliser un parcours d'un kilomètre à vélo à proximité de quelques écoles
Journalisten die dit willen kunnen een fietsrit van één kilometer maken in de buurt van een paar scholen
 
Point presse/persbriefing
9 h 00 à 10 h 00     Club de la presse, 106 rue de Nimy, Mons (à 700 mètres de                                        l'avenue de l'université)
 
Interpellation du conseil communal/Interpellatie voor de gemeenteraad
par Marc Ghuisoland, cycliste, père et grand-père de cyclistes/fietser, vader en grootvader van fietsers
18 h 00 à …           Hôtel de Ville, Grand-Place de Mons
 

Renseignements-Info: Luc Leens 92 rue des arbalestriers 7000 MONS 065/31.97.83 ou 02/546.80.48 lucleens@hotmail.com


Dernière édition par Admin le Mer 24 Jan 2018, 15:56, édité 1 fois

Admin
Admin

Messages : 122
Date d'inscription : 24/01/2018

https://lescyclistesgonfles.forumactif.com

Revenir en haut Aller en bas

2017-11-14 Action 1a Jeunes Montois, trop paresseux pour rouler à vélo? Empty Tract

Message  Admin Mer 24 Jan 2018, 13:27

le tract sous format word https://goo.gl/m9USGU
Jongeren uit Bergen,
te lui
om te fietsen ?
 
Jeunes Montois,
trop paresseux
pour rouler à vélo?
 
Djônes Montois, trop fâdes pou d'aller à ricyclette?
 
Neen, natuurlijk !
Maar dat denken de overheden
Non, bien sûr!
Mais c'est ce que pensent les autorités!
De afgelopen dertig jaar hebben de autoriteiten van Bergen (en Wallonië) inderdaad bijna niets gedaan om ervoor te zorgen dat jongeren veilig naar school kunnen fietsen. Toch wordt Bergen elke dag meer en meer verlamd door ongelooflijke files, die op schoolvakanties bijna volledig verdwijnen.En effet, depuis trente ans, les autorités montoises (et wallonnes) ne font pratiquement rien pour que les jeunes puissent se rendre à l’école à vélo en toute sécurité. Pourtant, Mons est paralysée chaque jour davantage par d’invraisemblables embouteillages, qui disparaissent presque complètement les jours de congé scolaire.
 
Gevolgen
 
Conséquences
·       1 % van de schoolkinderen op de fiets in Bergen, tegen 50 % in sommige Vlaamse scholen
·       600 tot 750 meer auto's per jaar in Bergen (statbel. fgov. be)
·       Bergen, een nachtmerrie qua mobiliteit
·       1 % d'écoliers à vélo à Mons, alors que, dans certaines écoles flamandes, ils sont plus de 50 %
·       600 à 750 voitures de plus chaque année à Mons (statbel.fgov.be)
·       Mons, cauchemar de la mobilité
 
Mons: un jour de travail normal sans école
Bergen: een gewone werkdag zonder school
(8 h 20 le 30.10.2017)
Mons: un jour de travail et d'école
Bergen: een werk- en schooldag
(8 h 20 le 6.11.2017)
2017-11-14 Action 1a Jeunes Montois, trop paresseux pour rouler à vélo? Clip_image0022017-11-14 Action 1a Jeunes Montois, trop paresseux pour rouler à vélo? Image210
2017-11-14 Action 1a Jeunes Montois, trop paresseux pour rouler à vélo? Image4102017-11-14 Action 1a Jeunes Montois, trop paresseux pour rouler à vélo? Clip_image004
[size=41]2017-11-14 Action 1a Jeunes Montois, trop paresseux pour rouler à vélo? Image510
[/size]
[size=41]Cyclistes montois
gonflés à bloc
pour passer à l'action[/size]

Contact: 92 rue des arbalestriers 7000 MONS 065 31 97 83,
lucleens@hotmail.com et sur Facebook (photo véloquébec)
Wij zijn een groep fietsers die vastbesloten zijn om speelse en spectaculaire en explosieve acties uit te voeren om de absurditeit van de huidige politiek te benadrukken, maar ook om het gebrek aan ernst en de intellectuele luiheid van de autoriteiten ten aanzien van het fietsen aan de kaak te stellen.Nous sommes un nouveau groupe de cyclistes citoyens bien décidés à mener des actions ludiques, spectaculaires et pétulantes pour mettre en évidence l'absurdité du tout-à-la-voiture montois, ainsi que dénoncer le manque de sérieux et la paresse intellectuelle des autorités à l'égard du vélo.
Onze actie is tweetalig omdat we de autoriteiten in Bergen en de bevolking willen wijzen op wat er gebeurt in Vlaanderen, Nederland en andere landen waar fietsen goed is.Notre action est bilingue parce que nous voulons attirer l'attention des autorités de Mons et de la population sur ce qui se passé en Flandre, aux Pays-Bas et dans d'autres pays où il fait bon rouler à vélo.
 
Ondersteun onze actie door deze brief te sturen naar de stad Mons Hôtel de Ville, Grote Plaats, 7000 MONS, secretariat.communal@ville.mons.be

Soutenez notre action en envoyant ce courrier à la Ville de Mons
Hôtel de Ville, Grand-Place, 7000 MONS, secretariat.communal@ville.mons.be
 
 
College van Burgemeester en schepenen,
Dames en heren,
 
Elke schooldag wordt Bergen steeds meer verlamd door files als gevolg van het feit dat ouders met de auto hun kinderen naar school moeten brengen. Daarom verzoek ik u ervoor te zorgen dat alle jongeren veilig naar school kunnen fietsen, zoals in Vlaanderen, Denemarken en zelfs in berglanden als Zwitserland en Oostenrijk. Het is in het belang van onze kinderen en van de toekomst van onze stad. Als Belg pleit ik voor gelijkheid tussen jongeren uit Mons en jonge Vlamingen op het vlak van mobiliteit, veiligheid, autonomie en gezondheid.
 
 
Hoogachtend,
 
Naam/Nom:
Adres/Adresse
 
Messieurs et Mesdames les Bourgmestre et Échevin(e)s,
 
Chaque jour d’école, Mons est de plus en plus paralysée par des embouteillages causés par les parents obligés de conduire leurs enfants en voiture. Je vous demande donc de faire en sorte que tous les jeunes puissent se rendre à l’école à vélo en toute sécurité, comme c’est le cas en Flandre, au Danemark et même dans des pays montagneux comme la Suisse et l’Autriche. Il y va de l'intérêt de nos enfants autant que de l'avenir de notre ville. En tant que Belge, je demande l’égalité entre les jeunes Montois et les jeunes Flamands en matière de mobilité, de sécurité, d’autonomie et de santé.
 
Avec mes salutations distinguées.
 
Date/datum :
Handtekening/signature:


Dernière édition par Admin le Mer 24 Jan 2018, 15:58, édité 1 fois

Admin
Admin

Messages : 122
Date d'inscription : 24/01/2018

https://lescyclistesgonfles.forumactif.com

Revenir en haut Aller en bas

2017-11-14 Action 1a Jeunes Montois, trop paresseux pour rouler à vélo? Empty reportage TeleMB

Message  Admin Mer 24 Jan 2018, 13:43

https://www.telemb.be/les-reportages-mons-les-cyclistes-gonfles-a-bloc-passent-a-l-action_d_22248.html

Admin
Admin

Messages : 122
Date d'inscription : 24/01/2018

https://lescyclistesgonfles.forumactif.com

Revenir en haut Aller en bas

2017-11-14 Action 1a Jeunes Montois, trop paresseux pour rouler à vélo? Empty Articles la dernière heure

Message  Admin Mer 24 Jan 2018, 13:45

http://www.dhnet.be/regions/mons-centre/des-cyclistes-gonfles-a-bloc-a-mons-5a0b5a77cd707514e8c01e76

Admin
Admin

Messages : 122
Date d'inscription : 24/01/2018

https://lescyclistesgonfles.forumactif.com

Revenir en haut Aller en bas

2017-11-14 Action 1a Jeunes Montois, trop paresseux pour rouler à vélo? Empty Article RTL

Message  Admin Mer 24 Jan 2018, 17:58

https://www.rtl.be/info/regions/hainaut/les-jeune-montois-sont-ils-trop-paresseux-pour-rouler-a-velo-un-slogan-provocateur-pour-inviter-les-jeunes-a-agir-970533.aspx?dt=09:42

Admin
Admin

Messages : 122
Date d'inscription : 24/01/2018

https://lescyclistesgonfles.forumactif.com

Revenir en haut Aller en bas

2017-11-14 Action 1a Jeunes Montois, trop paresseux pour rouler à vélo? Empty Les cyclistes montois veulent «mettre le nez des responsables dans leur m...»

Message  Admin Mer 24 Jan 2018, 17:58

http://www.lavenir.net/cnt/dmf20171115_01085164/les-cyclistes-montois-veulent-mettre-le-nez-des-responsables-dans-leur-m?utm_source=lavenir&utm_medium=newsletter&utm_campaign=regions_monscentre&utm_content=spotlight&M_BT=4504765360

Admin
Admin

Messages : 122
Date d'inscription : 24/01/2018

https://lescyclistesgonfles.forumactif.com

Revenir en haut Aller en bas

2017-11-14 Action 1a Jeunes Montois, trop paresseux pour rouler à vélo? Empty Article la province

Message  Admin Mer 24 Jan 2018, 18:36

http://www.laprovince.be/151601/article/2017-11-10/mons-les-cyclistes-gonfles-bloc-organisent-leur-1re-action

Admin
Admin

Messages : 122
Date d'inscription : 24/01/2018

https://lescyclistesgonfles.forumactif.com

Revenir en haut Aller en bas

2017-11-14 Action 1a Jeunes Montois, trop paresseux pour rouler à vélo? Empty Articles RTBF

Message  Admin Jeu 25 Jan 2018, 08:25

https://www.rtbf.be/info/regions/hainaut/detail_jeunes-montois-trop-paresseux-pour-rouler-a-velo?id=9762449

Admin
Admin

Messages : 122
Date d'inscription : 24/01/2018

https://lescyclistesgonfles.forumactif.com

Revenir en haut Aller en bas

2017-11-14 Action 1a Jeunes Montois, trop paresseux pour rouler à vélo? Empty Re: 2017-11-14 Action 1a Jeunes Montois, trop paresseux pour rouler à vélo?

Message  Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum